Salgsbetingelser

Generelt
Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser anvendes i det omfang, de ikke afviger ved skriftlig aftale imellem parterne.

Nyhedsbrev
Når der afgives en ordre accepteres det samtidig, at e-mailadressen automatisk bliver tilmeldt vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.

Tilbud
Hvis andet ikke er anført, er tilbuddet gældende i 10 dage, fra den dato tilbuddet er afgivet.

Såfremt tilbuddet ikke accepteres inden for fristens udløb, bortfalder dette.

Priser
De anførte priser er ekskl. moms og andre lovpligtige afgifter med mindre andet er anført.

Betaling
Ved levering skal betaling ske kontant. Forfalder beløbet ikke rettidigt, pålægges der 2% i rente pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,-.
Hvis køber undlader at modtage de bestilte varer på det aftalte leveringstidspunkt, er køber forpligtet til at betale købesummen, som om leveringen havde fundet sted i henhold til aftalen.

Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de solgte genstande, indtil betaling af købesummen med eventuelle tillæg af påløbne renter og omkostninger har fundet sted.

Levering og forsinkelse
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger med egne folk, eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber, bringer det solgte til køber.

Levering til køber sker for købers regning og risiko.

En overskridelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund, kan udøve nogen beføjelser over for sælger.

Erstatning
Køber har herudover ikke ret til nogen anden godtgørelse i anledning af den ovennævnte forsinkelse fra sælgers side, herunder erstatning for indirekte tab, såsom driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han ikke ret til nogen godtgørelse i anledning af forsinkelser fra sælgers side.

Ansvar for mangler
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter sælgers valg, vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter 24 måneder bærer sælger intet ansvar af nogen art for det leverede. Ved salg af brugte varer og genstande samt reparationer, yder sælger op til 3 måneders garanti, indenfor hvilken periode han efter eget valg, kan ombytte eller reparere det leverede.

Al garanti bortfalder, såfremt varerne overdrages til tredjemand.

Sælger bærer intet ansvar, såfremt køber selv eller tredjemand foretager indgreb/ændringer i det leverede. I sådanne tilfælde bortfalder hele garantien på det leverede.

Sælger bærer intet ansvar for de på leveringstidspunktet værende installationer, herunder i øvrigt edb-anlæg, øvrigt programmel, ledninger, net m.v.

Sælger har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance, udover det i det ovennævnte beskrevne. Sælger er således ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Al garanti ydes på sælgers værksted. Køber bærer alle omkostninger til fragt m.v. Sælger er ikke forpligtet til at indsætte genstande til erstatning for de genstande, der er under reparation.

Risiko
I tilfælde af brand, tyveri eller lignende overgår risikoen for leverancen til køber, fra det tidspunkt hvor leveringen er sket, uanset om dette tidspunkt ligger før eller efter den aftalte leveringstid. Undlader køber at modtage leverancen efter det aftalte leveringstidspunkt, overgår risikoen for de af aftalen omhandlende genstande til køber, på det tidspunkt sælger tilbyder levering.

Ansvarsfrihed / force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de indtræder efter at aftalen er indgået og forhindrer at denne kan opfyldes. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører.

Produktansvar / ansvar for leverancen
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra sælger eller andre, som han har ansvaret for.

Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, indirekte eller andet direkte tab.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Esbjerg.